ExS - ExpoSupport - Targi Nowej Generacji

Polityka Prywatności
Zasady przetwarzania danych osobowych na portalu exposupport.pl. Polityka prywatności exposupport.pl.

Administrator danych


Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997arz roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833. z późniejszymi zmianami zwanej dalej ustawą) Administratorem Danych osobowych jest Organizator imprezy.

Dane osobowe zostają powierzone do przetwarzania przez każdego organizatora imprezy firmie zarządzającej portalem czyli BCS S.A. z siedzibą w Katowicach (zwaną dalej przetwarzającym) na podstawie umowy o przetwarzanie danych osobowych. Przetwarzający spełnia wszystkie wymogi Ustawy w granicach określonych działaniem portalu exposupport.pl. Niniejsza polityka tyczy się wyłącznie tego zakresu przetwarzania. Za dane przetwarzane i udostępniane przez organizatorów poza portalem BCS S.A. nie odpowiada. Każdy Organizator Targów może zamieścić własną politykę bezpieczeństwa w obrębie imprezy na portalu.

W myśl przepisów ustawy każdy Administrator danych (Organizator Imprezy) reprezentowany przez kierownictwo jednostki organizującej targi samodzielnie zapewnia warunki niezbędne do przetwarzania danych osobowych w tym opracować i wdrożyć własną politykę bezpieczeństwa , wyznaczyć administratora bezpieczeństwa informacji , prowadzić dokumentację przetwarzania i w wypadku koniecznym zgłosić zbiór do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

(Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przewiduje surowe sankcje – do kary pozbawienia wolności włącznie – dla przedsiębiorców, nie spełniających wymogów jakie stawiają przed nimi przepisy prawne w zakresie ochrony danych osobowych: karę pozbawienia wolności do 2 lat, w przypadku przetwarzania danych osobowych, których przetwarzanie jest niedopuszczalne, karę grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do 1 roku, w przypadku przechowywania danych niezgodnie z celem ich gromadzenia, bądź też nie zgłoszenia do rejestracji (GIODO) zbioru danych, karę grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do 2 lat, w przypadku udostępnienia lub umożliwienia dostępu do danych osobom nieupoważnionym. Na mocy nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw) GIODO – jako organ egzekucyjny w zakresie obowiązków o charakterze niepieniężnym wynikających z decyzji administracyjnych wydanych w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych – będzie mógł, w przypadku niewykonania takiej decyzji administracyjnej przez zobowiązanego, stosować środek egzekucyjny – grzywnę w celu przymuszenia (art. 119 i następne ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji). Wysokość takiej grzywny w stosunku do osoby fizycznej będzie mogła wynosić maksymalnie 10000 zł, zaś w stosunku do osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej 50000 zł, zaś w przypadku wielokrotnego nakładania grzywien w jednym postępowaniu egzekucyjnym ich łączna kwota nie będzie mogła przekraczać: 50000 zł w odniesieniu do osób fizycznych oraz 200000 zł w odniesieniu do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Przyjęte przez Parlament zmiany ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zastąpiły poprzednio proponowane (patrz projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych – druk sejmowy nr 488) kary pieniężne za niewykonanie decyzji administracyjnych, które miały być nakładane przez GIODO.)

Cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane na portalu mogą być gromadzone są wyłącznie w celach niezbędnych do zrealizowania obowiązków wynikających z przepisów prawa,  realizacji usługi dostępu do portalu oraz w celach marketingowych organizatora imprezy.

Zmiany polityki prywatności

Każdy Organizator imprezy ma prawo do wprowadzania zmian w własnej Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób portal internetowy w obowiązuje aktualna Polityka Prywatności Organizatora w zakresie aktualnej imprezy targowej.

Prawa własności

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego exposupport.pl , są zastrzeżone. Żadna cześć serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody BCS  S.A..

Warunki przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników portalu są przetwarzane i chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997arz roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833. z późniejszymi zmianami zwanej dalej ustawą). Przetwarzający nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników imprezy innym osobom lub instytucjom poza Organizatorem za wyjątkiem umożliwienia spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub za zgodą osoby której dane dotyczą. Organizator może powierzyć dane osobowe do przetwarzania innym podmiotom na warunkach określonych w ustawie.

BCS S.A. jako przetwarzający  przechowuje zgromadzone dane osobowe, dopóki są niezbędne dla celów dostarczania usług, produktów i informacji, o jakie Użytkownik wnioskuje.

Organizator i Przetwarzający  zastrzegają sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości oraz możliwość okresowych kontaktów z Użytkownikami w imieniu własnym, jak również Firm Partnerskich odnosząc się bezpośrednio  do funkcjonowania  portalu, niekomercyjnych informacji oraz określonych ofert, które mogą być interesujące dla Użytkownika portalu.

Usuwanie i modyfikacja danych

Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia swoich danych zgromadzonych na portalu. Na wniosek użytkownika Organizator zobowiązany jest usunąć dane.
Prośbę o usunięcie danych należy kierować na adres organizatora imprezy.

Dane udostępniane publicznie przez osoby których dotyczą.

Dane osobowe podane do wiadomości publicznej prze samych użytkowników przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na forum, korzystania z czatu , FAQ, porad i wskazówek, przykładów, galerii itp. są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników odwiedzających strony i nie podlegają ochronie..

Informacje zabronione

Na portalu zabrania się przechowywania, publikowania, przesyłania, ładowania, rozpowszechniania lub przekazywania wszelkich obraźliwych, zniesławiających, nieprzyzwoitych, pornograficznych, świętokradzkich treści i pogróżek lub innych treści, które mogłyby być traktowane jako przestępstwo lub zachęta do takiego działania, a które można uznać za przestępstwo lub działanie powodujące inną odpowiedzialność prawną.

Informacje o treści pornograficznej, zawierającej przemoc, nieprzyzwoitej, oszczerczej, zniesławiającej lub w jakikolwiek sposób naruszającej prawo nie są dozwolone.

Pliki cookies

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki tekstowe ("cookies") na dysku użytkownika komputera. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania portalu w szczególności tych części które wymagają autoryzacji.

Zawartość plików cookies  generowanych przez portal nie pozwala na identyfikację użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Odpowiedzialność

BCS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ew. szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe uboczne, skutkowe lub wynikowe związane z korzystaniem z portalu spowodowane przez wady techniczne i merytoryczne dostępnych w serwisie materiałów i produktów oraz funkcji, produktów i/lub związanym z tym oprogramowaniem.

Osoby niepełnoletnie

Dzieci poniżej 18 roku życia nie mogą uczestniczyć w żadnych listach dyskusyjnych, konkursach, nie mogą publikować wiadomości ani żadnych informacji na jakiejkolwiek z witryn lub serwisów Firmy bez zgody opiekuna prawnego. Przetwarzający świadomie nie namawia ani nie gromadzi danych osobowych od ani o dzieciach za pośrednictwem swych witryn internetowych, z zastrzeżeniem zakresu dozwolonego obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnym do prawidłowej obsługi  Użytkownika.

Jeżeli dziecko Użytkownika przekaże dane osobowe, a Użytkownik chciałby wnioskować o ich usunięcie z naszych rejestrów, może to zrobić, korzystając z mechanizmów dostępnych w poszczególnych witrynach internetowych, lub kierując prośbę o usunięcie danych do organizatora imprezy

Odpowiedzialność

BCS S.A. ani Organizator Imprezy nie bierze również odpowiedzialności za komentarze czytelników, teksty artykułów nadesłane przez osoby współpracujące. Odpowiedzialność w tych przypadkach leży po stronie autorów. Udostępniane w serwisie porady, wiedza oraz informacje powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i, dopiero gdy będą przedstawiały odpowiednią wartość w danym przypadku, wprowadzane w życie.
BCS

Dostawcą systemu jest Spółka BCS, która od chwili założenia tj. od 1993 roku, specjalizuje się w projektowaniu oraz tworzeniu kompleksowych rozwiązań informatycznych. WIĘCEJ

Technologia i bezpieczeństwo

BCS od lat korzysta wyłącznie ze sprawdzonych i wspieranych technologii posiadających odpowiednie gwarancje działania oraz wsparcie producenta. WIĘCEJ

Moduł dla Organizatora

Serdecznie zapraszamy do poznania wszystkich możliwości systemu ExpoSupport, w szczególności funkcji dedykowanych dla Organizatorów targów i konferencji. WIĘCEJ

Moduł dla Wystawców

Tutaj możecie Państwo poznać możliwości oraz funkcje systemu ExpoSupport przygotowane specjalnie dla Wystawców uczestniczących w targach. WIĘCEJ

Moduł dla Odwiedzających

Zapraszamy do przyjrzenia się możliwościom portalu informacyjnego, dedykowanego dla Odwiedzających targi. WIĘCEJ

Wersja mobilna

Targowy portal informacyjny posiada "lekką" wersję, przystosowaną do urządzeń mobilnych. WIĘCEJ